३ महिने छोटो अवधिको तालिमको लागी भर्ना खुल्यो !

माघ १३, २०७४, तुलसीपुर

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद वाट स्वीकृत प्राप्त यस दीपशान्ति प्राविधिक शिक्षालय, तुलसीपुर दाङमा यहि मिति २०७४/०९/१२ गते देखी तपशिल बमोजिमका ३ महिने छोटो अवधीको तालीमहरुमा भर्ना खुलेकोले ईच्छुक व्यतिmहरुले आबेदन दिनुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

कृषि तर्फ
०१ Community Agriculture Assistant सिट संख्या २० जना
०२ Off Season Vegetable Production सिट संख्या २० जना
०३ Mushroom Production सिट संख्या २० जना
भेटेरिनरी तर्फ
०१ Community Livestock Assistant सिट संख्या २० जना
०२ Village Animal Health Worker सिट संख्या २० जना
आवश्यक कागजातहरु :-
  नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि         १ प्रति
  हालसालै खिचेको पास्पोर्ट साईज फोटो      २ प्रति
  शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि        १/१ प्रति

नोटः सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने सबैले अध्ययन गर्न मिल्ने ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *