Our Managerial Team

Yagya Bikram Giri

Mohan Giri
Samrat Shamsher JBR
Smita Acharya
Nim Bahadur
Govinda Pun
Gopal Oli
Ram Bahadur Gurung
Sandeep Chaudhary
Anup Mall
Dipa Oli
Sita Nepali